Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


1. Algemeen

1.1 Onder T.L.C. We Power Your Profit wordt in deze voorwaarden verstaan: The Lead Company, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te s-Hertogenbosch onder nummer 85054763.

1.2 Onder Cliënt wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts-)persoon, die met The Lead Company een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

2. Aanbieding overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij The Lead Company goederen en/of diensten van welke aard ook aan cliënt levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van The Lead Company zijn vrijblijvend, tenzij door The lead Company schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan The Lead Company opgegeven data, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop The Lead Company zijn aanbieding baseert.

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2.5 The Lead Company kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail.

3. Prijs en betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief  21% omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 3.2 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van cliënt, geldt dat The Lead Company gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is cliënt gerechtigd binnen 30 dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

3.3 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop The Lead Company de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan cliënt in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door cliënt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

3.4 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan The Lead Company de vordering uit handen geven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

4. Vertrouwelijke gegevens

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

5. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie

5.1 Alle aan cliënt geleverde zaken (waaronder e.v. data en materialen en) blijven eigendom van The Lead Company totdat alle bedragen die cliënt verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichte werkzaamheden, evenals alle overige gedragen die cliënt wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan The Lead Company zijn voldaan. Een cliënt die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van The Lead Company mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien cliënt (mede) uit door The Lead Company geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt cliënt die zaak slechts voor The Lead Company en houdt cliënt de nieuw gevormde zaak voor The Lead Company totdat cliënt alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; The Lead Company heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door cliënt alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

 5.2 Rechten worden in voorkomend geval specifiek aan cliënt verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

5.3 The Lead Company kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van The lead Company onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat cliënt alle aan The Lead Company verschuldigde bedragen heeft betaald.

6. Risico

Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of een hulppersoon van cliënt zijn gebracht.

7. Leveringstermijnen

Alle door The Lead Company genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan The Lead Company bekend waren. The Lead Company spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt The Lead Company niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt The Lead Company wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. The Lead Company is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is The Lead Company gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen The Lead Company en cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

8. Beëindiging overeenkomst

8.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

8.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van 3 weken in acht te worden genomen. The Lead Company zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

8.3 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan cliënt een overeenkomst slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.

8.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij al dan niet voorlopig surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. The Lead Company is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

8.5 Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in art. 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalings-verplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij cliënt bewijst dat The Lead Company ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die The Lead Company voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

9. Aansprakelijkheid van The Lead Company; vrijwaring

9.1 De totale aansprakelijkheid van The Lead Company wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs in de betreffende periode (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) in de betreffende periode van een jaar. In geen geval zal de totale vergoeding van directe schade echter meer bedragen dan het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van The Lead Company in het concrete geval aanspraak geeft.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- Redelijke kosten die cliënt zou moeten maken om de prestatie van The Lead Company aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van cliënt wordt ontbonden;

- Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

- Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

9.2 Aansprakelijkheid van The Lead Company voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan The Lead Company voorgeschreven zaken, schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan The Lead Company voorgeschreven leveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 8.1 en 8.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

9.3 De in de voorgaande leden van dit artikel 8 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van The Lead Company of diens leidinggevenden.

9.4 De aansprakelijkheid van The Lead Company wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien cliënt The Lead Company onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en The Lead Company ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat The Lead Company in staat is adequaat te reageren.

9.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij The Lead Company meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen The Lead Company vervalt door het enkele verloop van 3 maanden na het ontstaan van de vordering.

9.6 Cliënt vrijwaart The Lead Company voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of een systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door The Lead Company geleverde gegevens, apparatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die gegevens, apparatuur of andere materialen.

9.7 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan The Lead Company zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

10. Overmacht

10.1 The Lead Company is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van leveranciers van The Lead Company, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van leveranciers die door cliënt aan The Lead Company zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken en materialen, waarvan het gebruik door cliënt aan The Lead Company is voorgeschreven.

10.2 Indien een overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar verder iets verschuldigd zullen zijn.

 11. Uitvoering

11.1 The Lead Company zal zich naar beste weten kunnen inspannen de overeenkomst met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle overeenkomsten van The Lead Company worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst The Lead Company uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts uitdrukkelijk overeengekomen.

11.2 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal plaatsvinden, is The Lead Company gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

11.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is The Lead Company gehouden bij de uitvoering van de overeenkomst tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van cliënte op te volgen. The Lead Company is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van het overeengekomene wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 13.

11.4 Indien een overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is The Lead Company gerechtigd deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

 11.5 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door The Lead Company uitgevoerde overeenkomsten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd en/of direct opeisbaar.

12. Wijziging meerwerk

12.1 Indien The Lead Company op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of andere prestatie heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van The Lead Company. Van meerwerk is eveneens sprake indien een databestand, of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. The Lead Company is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

12.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 11.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van cliënt en The Lead Company, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor cliënt nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

12.3 Voor zover voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal The Lead Company cliënt desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 13. Duur

Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst aangegaan voor de door de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van een jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of The Lead Company de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de betreffende periode.

14. Toepasselijk recht en geschillen

De overeenkomsten tussen The Lead Company en cliënt worden beheerst door Nederlands recht. De rechtbank in 's-Hertogenbosch is de bevoegde rechter.